Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Marjon Touw, Coach

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Marjon Touw, coach

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 1. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, informatie enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4 Opdrachtuitvoering. Offertes en contracten zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever tot het moment van totstandkoming zijn verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en de uitvoering van de te leveren diensten essentiële informatie heeft verstrekt. Opdrachtnemer spant zich in de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren Opdrachtnemer voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Uiteraard zal met de Opdrachtgever overlegd worden over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Opdrachtnemer komen. Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd, is ondergetekende niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.

2.5 Vertrouwelijkheid. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

 1. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

3.3 De prijzen zijn ex BTW

 1. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 1. Intellectuele eigendom
  1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog
   verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 1. Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 1. een betalingstermijn is overschreden;
 2. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
 3. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de

boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.

6.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de

Nederlandse overheid.

6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000 15%

over het meerdere tot € 6.000 10%

over het meerdere tot € 15.000 8%

over het meerdere tot € 60.000 5%

over het meerdere vanaf € 60.000 3%

6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In geval van ziekte van de Opdrachtnemer kan de Opdrachtnemer de uitvoering van zijn verplichtingen tijdelijk opschorten met een maximum van 2 maanden en kan de Opdrachtgever de overeenkomst binnen de periode van 2 maanden niet ontbinden. Opdrachtnemer is nimmer gehouden schade te vergoeden in verband met ziekte van de Opdrachtnemer.

7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 1. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van debetreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid

8.3 Voortijdige beëindiging van de opdracht

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de Opdrachtgever of Opdrachtnemer van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het contract. Voortijdige beëindiging van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot opzegging zal pas worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Indien de opdracht van toepassing is op het geven van training(en) en de Opdrachtgever binnen een maand voor het begin van de training annuleert, worden de trainingskosten voor 100% aan hem doorberekend. Mocht de annulering plaatsvinden binnen 2 maanden voor aanvang van de training, dan wordt 50 % van de trainingskosten in rekening gebracht. Indien de opdracht van toepassing is op het houden van coachgesprekken is het volgende van toepassing: bij annulering van de afspraak 2 dagen voor de datum van het gesprek zal in overleg kosteloos naar een nieuwe datum gekeken worden. Bij annulering binnen 2 dagen Voor het gesprek zal 50 % van de kosten in rekening worden gebracht.

In geval van overmacht, waaronder begrepen overlijden, storingen in het bedrijf, brand stakingen of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, alsmede niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de levering van diensten uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 1. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

 1. Reclames, klachten

10.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

10.3 Geschillen. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

11.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

11.2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

11.2d Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

11.3De resultaten van het gebruik van door Opdrachtnemer verrichte trainingen en adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die deels buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer geen harde garanties geven met betrekking tot de resultaten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de diensten die ten behoeve van de opdrachtgever worden of zijn verricht.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.